Spring til indhold

Handicaprådets lovgrundlag og vedtægter

Læs om Lovgrundlaget for Handicaprådet på denne side.

Handicaprådet er nedsat i medfør af § 37 a i lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Handicapråd
§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.


Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.


Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning.

Handicaprådets virke er endvidere nærmere beskrevet i kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Kapitel 10: Handicapråd
Handicaprådets sammensætning
§ 47. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd.

Stk. 2. Handicaprådet sammensættes, jf. lovens § 37 a, stk. 3 af 3–7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og 3–7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Stk. 5. De Samvirkende Invalideorganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for De Samvirkende Invalideorganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

§ 48. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.Handicaprådets opgaver
§ 49. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 5. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i dets arbejde.

Stk. 6. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.Handicaprådets forretningsorden
§ 50
. Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

§ 51. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som fx tegnsprogstolkning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.Vedtægter for Odense Kommunes Handicapråd
Gældende fra 20. januar 2010 

§ 1 Navn og hjemsted 
Odense Kommunes Handicapråd - Odense Kommune. 

§ 2 Handicaprådets formål og opgaver 

Stk. 1. Handicaprådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for personer med handicap, og rådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. 

Stk. 2. Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører personer med handicap. 

Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 

Stk. 4. Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet. 

Stk. 5. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd, organisationer mv. 

Stk. 6. Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. 

Stk. 7. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. 

§ 3 Sammensætning 

Stk. 1. Handicaprådet består af 14 medlemmer: 
- 7 medlemmer, der skal være bosiddende i Odense Kommune, og som udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH). 
- 2 byrådsmedlemmer valgt af byrådet blandt byrådets medlemmer. 
- 5 medlemmer udpeget blandt Odense Kommunes embedsmænd repræsenteret med én fra hver af kommunens 5 forvaltninger. 

Stk. 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. 

Stk. 3. Hvis et medlem af handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 

Stk. 4. Handicaprådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. 

§ 4 Valgperiode 
Stk. 1. Handicaprådet fungerer for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er valgt. 

Stk. 2. Dog fungerer det første handicapråd, der etableres pr. 1. april 2006, kun frem til udgangen af 2009. 

§ 5 Konstituering 
Stk. 1. Byrådet tager initiativ til at indkalde til det første møde efter byrådsvalget.
Stk. 2. Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og eventuel næstformand, ligesom rådet selv fastsætter sin forretningsorden. 

§ 6 Sekretariatsbetjening
Juridisk Kontor, Borgmesterforvaltningen er sekretariat for rådet. 

§ 7 Godkendelse af vedtægter 

Handicaprådets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Odense Byråd. 


Godkendt af Borgmesterforvaltningen på vegne af Odense Byråd den 20. januar 2010

 

Ældre- og Handicapforvaltningen