Spring til indhold

Kollegiet Rytterkasernen

Kollegiet Rytterkasernen er for personer med et fysisk handicap, der har behov for pædagogisk hjælp, støtte og vejledning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet er primært for yngre personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og er særligt indrettet til immobile borgere. 
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøgeren på venteliste.
 

Lovgivning

Lov om social service § 83/85
Almenboliglov § 105 stk. 2
 

Dagligdagen og aktiviteter

Beboerne klarer selvstændigt de daglige opgaver de er i stand til, og får hjælp, støtte og vejledning til de opgaver de, særligt grundet deres fysiske handicap, har vanskeligt ved, eller er forhindret i selv at udføre. Det er typisk støtte ved måltider, forflytning, daglig personlig pleje og nødvendig træning og vedligehold af muskler og bevægeapparat. 
Ud over den daglige praktiske støtte, har den enkelt beboer i løbet af ugen afsat støttetid tilpasset dennes behov. Her støtter og vejleder personalet beboeren praktiske opgaver i hjemmet, sociale færdigheder, kontakt og eventuelt pædagogisk ledsagelse til offentlige instanser, og i øvrigt til de opgaver livet nu engang indeholder.

Beboerne har mulighed for aktiviteter i fællesarealerne. I forbindelse med højtiderne er der forskellige traditioner. Derud over deltager beboerne i individuelle fritidsaktiviteter og benytter sig af byens kulturelle muligheder.
De fleste beboere er enten i uddannelse, beskyttet beskæftigelse eller på samværs- og aktivitetstilbud 2-4 dage om ugen. 

 

Faglige tilgange

Fokus er på støtte- og vejledning af den enkelte beboer ud fra en (re-)habiliterende tilgang, hvor formålet er, at støtte beboeren i at leve et så selvstændigt og meningsfuld til som muligt. Her er samarbejdet med beboeren om udvikling og vedligeholdelse af færdigheder omdrejningspunktet. Grundlæggende for alt pædagogisk arbejder er den anerkende og værdsættende tilgang, og personalet arbejder bevidst med konkrete fagligt metoder. 

 

Brugerindflydelse

Der afholdes beboermøde, hvor beboerne drøfter og træffer beslutninger inden for fællesskabets rammer. Det være sig i forhold til at tilrettelægge aktiviteter og turer, men også i forhold til hvad man som beboere oplever relevant at tale med hinanden om. Det kan ex. være ønsker til den fælles kostordning.
 

Antal brugere og pladser

Der er otte beboere på Kollegiet Rytterkasernen. Derudover er der tilknyttet tre borgere, som bor i egen bolig i centrum.
 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med køkken og bad/toilet samt hver en lille altan. Herudover er der fællesareal med mulighed for fællesspisning og socialt samvær. Tilbuddet er indrettet, så der tages hensyn til beboerens privatsfære.
 

Beboerøkonomi

Beboerne indgår egne lejekontrakter, og betaler husleje, forbrugsafgifter og kost m.m. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler. Alle beboere har individuelle kostordninger, men en gruppe har en selvvalgt fælles kostordning, som administreres af personalet. Alle borgere betaler et grundbeløb til den fælles aktivitetskasse og til rengøringskassen.
 

Personale og ledelse

Der er ansat 9 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt og består af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Hertil er der fast en pædagogstuderende. Der er personale fra 7 til 23 aften.

Derudover modtager borger støtte fra hjemmeplejen.

Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som har ledelses af fire andre botilbud.
 
Rehabiliteringsleder
René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk
 
Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen