Spring til indhold

Kan jeg få orlov fra mit pasningstilbud?

Du har mulighed for at søge orlov til dit barn i en tidsbegrænset periode, hvis det er indskrevet i et kommunalt pasningstilbud.
Dit barn vil være garanteret plads i det samme pasningstilbud efter endt orlov.
.

Betingelser
For at dit barn kan komme i betragtning til at blive bevilget orlov, skal følgende betingelser være overholdt:

- Orlovsperioden påbegyndes med mindst 1 måneds varsel fra d. 1. eller 15. i måneden
- Orlovsperioden skal have en varighed på mindst 8 hele uger
- Ændring i slutdato på orlovsperioden, skal ske med 1 mdr. varsel
- Barnet skal have været indskrevet i dagtilbuddet i mindst 1 måned, før du kan ansøges om orlov

Selv om du opfylder betingelserne er dagtilbuddet ikke forpligtet til at bevilge dit barn orlov.
Hvis dit barn holder orlov fra et børnehus, er det garanteret en plads i samme børnehus, men ikke nødvendigvis på samme stue.
Hvis dit barn holder orlov fra dagplejen, er det garanteret en dagplejeplads i eget anvisningsdistrikt, men ikke nødvendigvis hos den samme dagplejer.

Hvordan søger du?
Du søger om orlovsgaranti i samarbejde med daglig leder af pasningstilbuddet, som også udsteder dit orlovsbevis.
Et pasningstilbud kan udstede orlovsbeviser til højst 5 % af de indskrevne børn. Det betyder, at et børnehus med 60 børn, kan udstede 3 orlovsbeviser.

Når dit barn holder orlov fra sin plads, betragtes det som passivt indmeldt. Dit barn kan derfor hverken optages i eller modtage tilskud til andre pasningstyper i orlovsperioden.

Særlige forhold
Hvis du og din partner er arbejdsløse, og I kan dokumentere, at en af jer har fået arbejde med øjeblikkelig start, kan der dispenseres for kravet om genoptagelsesvarslet. Dette betyder, at dit barn vil kunne starte i sit dagtilbud med dags varsel.
Orlovsgarantien ophører automatisk fra det tidspunkt, hvor barnets alder når den øvre grænse for dagtilbuddets optagelse af børn.

Børn- og Ungeforvaltningen