Spring til indhold

Privat pasningsordning

Der findes to typer private børnepassere. Den ene er selvstændig erhvervsdrivende, og passer dit barn i sit eget hjem og i den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Forældrebetalingen

78 73 40 24

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Forældrebetaling

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 13.00

 • Den ene er selvstændig erhvervsdrivende, og passer dit barn i sit eget hjem. Børnepasseren og hjemmet er godkendt af en kommunal dagplejepædagog. Ofte passer de andre børn end dit. De kan (men skal ikke) typisk passe op til 5 børn i deres hjem.
 • I den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig. Derfor er du ansvarlig for fx administration af feriepenge, ATP-bidrag og evt. også skat. Find svar på dine spørgsmål i nedenstående.

 


Pasning i jeres eget hjem - hvordan foregår betalingen?

Som forældre laver du selv løn og - ansættelsesaftalen med den private børnepasser. Rent praktisk foregår det på den måde, at du betaler børnepasserens månedsløn, og derefter får tilskud fra kommunen.

Kommunen har dog fastsat et maxbeløb som er uafhængig af passerens månedsløn. Læs mere om satserne til privatpasning.

 

Find en passer - hvordan finder jeg en til at passe mit barn?

Hvis du har valgt at få dit barn passet hos en privat børnepasser, skal du selv finde en. Pladsanvisningen anviser ikke børn til de private passere.

Bemærk, det er et privat initiativ og ikke en del af Odense Kommune

Børn der bor i udsatte boligområder* ikke kan blive passet i en privat pasningsordning.

* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på, som arbejdsgiver?

Du har nogle særlige opgaver og ansvar som arbejdsgiver. Det betyder eksempelvis, at du har ansvaret for:

 

Tilskud - hvem kan få tilskud til aflønning af privat passer?

Du er berettiget til at modtage tilskud til aflønning af en privat børnepasser, når du dokumenterer, at du har et pasningsbehov. Det gør du ved at skrive dit barn op på den kommunale venteliste.

Dit barn kan passes af en privat børnepasser fra det er 6 måneder gammelt, til det starter i skole. Du kan ikke benytte andre tilskudsberettigede dagtilbud samtidig med, du får tilskud til en privat børnepasser.


Du skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes tilskud til privat pasning, så længe en af forældrene afholder barsel til barnet. Der kan dog i særlige tilfælde gives tilskud samtidig med barsel hvis:

 • Der er tale om barselsorlov, hvor forældrene har brug for aflastning i hjemmet på grund af flerlingefødsel, fødselsdepression m.m.
 • Der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang, at holde kontakten til den private passer.
 • Den forældre, der har barsel, genoptager arbejdet delvist under barselsorlov.

Det er forældrebetalingen, der vurderer, hvornår et pasningsforhold kommer ind under særlige tilfælde. Send din forklaring og dokumentation til Forældrebetaling.

 

Takster - hvor stort er tilskuddet?

Tilskuddet til aflønning af den private børnepasser svarer til kommunens tilskud til et kommunalt dagtilbud. Der refunderes max 75 % af udgiften til aflønningen af børnepasseren dog med en øvre grænse på beløbsstørrelsen. Tilskudstaksterne finder du her.

Du skal indsende en ansøgning samt en kopi af den pasningsaftale, du har indgået med den private passer, for at modtage tilskud.

 

Udbetaling - hvornår får jeg mit tilskud?

Der udbetales tilskud en gang om måneden og pengene overføres til din NEMKONTO den 10. i måneden.

Du skal aflevere din tilskudsansøgning og din pasningsaftale en måned inden dit barn starter hos den private børnepasser, for at vi kan nå at udbetale tilskuddet den første måned. Hvis udbetalingen ikke sker 1. måned modtager du dobbelt tilskud i den efterfølgende måned.

 

Eksempel 1

Forældrebetalingen modtager pasningsaftalen og ansøgningsskemaet d. 1. marts, og dit barn starter hos en privat passer d. 1. april. Tilskuddet udbetales d. 10. april.

Eksempel 2

Forældrebetalingen modtager pasningsaftalen og ansøgningsskemaet den 17. marts, og dit barn starter hos en privat passer d. 1. april.
Du får udbetalt dobbelt tilskud d.10 maj. Fra juni og fremefter udbetales tilskuddet d. 10. i måneden.

 

Anciennitet - hvordan optjener mit barn det?

Dit barn optjener anciennitet fra, opskrivningstidspunktet på den kommunale opskrivningsliste - også selv om det er i privat pasning. Dit barn vil dog ikke blive tilbudt en kommunal plads i den periode, hvor pasningsaftalen med den private passer er gældende.

Hvis du ønsker, dit barn skal tilbydes en plads i en kommunal børnehave, den måned det bliver 2 år og 10 måneder skal du sørge for at kontrakten med din private passer udløber måneden inden dit barn bliver 2 år og 10 måneder. Du skal desuden logge ind i pladsanvisningssystemet og tilvælge pasningsgaranti.

Eksempel på anciennitet

Dit barn bliver 2 år og 10 måneder d. 15. april. Din pasningsaftale skal derfor udløbe d. 31. marts. Du skal desuden tilvælge pasningsgaranti pr. 1. april.

Hvis dit barn bliver tilbudt en børnehaveplads, som du ikke ønsker, har du mulighed for at takke nej til pladsen og forsøge at forlænge kontrakten med din private passer. Dette forudsætter dog at passeren har en ledig plads. Det kan derfor være en god idé at kontakte Pladsanvisningen 2-3 måneder før pasningskontrakten udløber for at forhøre dig om pladssituationen.

Hvis du har til valgt pasningsgaranti og Pladsanvisningen ikke kan tilbyde dit barn en plads inden for anvisningsdistriktet, kan du forsøge at forlænge din kontrakt med din private børnepasser, såfremt passeren har ledig plads, og derved bevare det høje tilskud, dvs. det tilskud, der gives til børn mellem 6 måneder og 2 år og 10 måneder. Dette er en service Odense Kommune har valgt at tilbyde sine indbyggere, for at ligestille privat passede børn med kommunalt passede børn.

 

Kommunalt tilbud - hvordan skifter mit barn fra en privat passer?

Hvis du vil skifte fra privat passer til et kommunalt pasningstilbud, skal du opsige din kontrakt, med den private børnepasser. Når du ikke længere er bundet af jeres kontrakt, kan du få tilskud til et andet pasningstilbud – det være sig privat eller kommunalt.

Eksempel

I en standardkontrakt er opsigelsesvarslet 1 måned. Dvs. hvis du fx indgår en pasningsaftale d. 1. marts med start fra d. 1. august, men fortryder inden d. 1. juli, kan du opsige aftalen uden at hæfte økonomisk. Hvis du derimod fortryder efter 1. juli, er du forpligtet til at udbetale løn til og med august. Du får tilskud til lønnen til og med august.

Dit barn vil tidligst blive tilbudt en kommunal plads 1. september. Hvis du benytter en anden plads i august, vil du ikke kunne modtage tilskud til denne.

Du kan også læse om skift fra privat til kommunal pasning på Pladsanvisningens side.

 

Kontrakt - Hvordan skal den være?

Der skal udarbejdes en kontrakt/pasningsaftale med den private passer. I kan fx tage udgangspunkt Odense Kommunes pasningsaftale, jf. nedenstående. 

 • Kontrakten skal bl.a. indeholde:

 

Skal man gemme en kvittering for løn?

Det er vigtigt børnepasseren skriver under på lønkvitteringer hver måned. Disse lønkvitteringer skal du og børnepasseren gemme en kopi hver, til senere brug for dokumentation til fagforeningen, skat, kommunen m.m.

 

Hvad gør jeg ved opsigelse og ændringer

Ændringer

Der skal laves en ny aftale, hvis der sker ændringer i denne. Fx i forbindelse med:

 • Ændret løn
 • Ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal
 • Anden pasningsadresse 
 • Forlængelse af pasningsaftale

Opsigelse

Hvis en forælder eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen skal følgende foretages:

 • Opsigelsen skal varsles skriftligt 1. måned forud, til den 1. eller den 15. i en måned.
 • Den skriftlig opsigelse skal underskrives af både forældre og børnepasser
 • Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forælder og børnepasser er enige herom. Kopi af opsigelsen med begge parters underskrift skal sendes til Forældrebetaling
 • Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.
 • Odense kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

Tilbagebetaling

Der vil blive rejst tilbagebetalingskrav:

 • Hvis pasningsaftalen afbrydes, efter at tilskuddet er udbetalt for pågældende måned.
 • Hvis forældre har modtaget det uretmæssigt.
 • Hvis barnet og forældre fra flytter Odense kommune

Ved klage

Hvis en forælder ikke er tilfreds med den afgørelse, der træffes om godkendelse af pasningsaftalen, er der mulighed for at klage over afgørelsen.

Klagen skal indsendes til Forældrebetaling senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

  

Klagen skal sendes til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

Misligholdt - hvornår er en kontrakt det?

Hvis kontrakten misligholdes, kan den opsiges med dags varsel. Der er udelukkende tale om misligholdelse af kontrakten, når en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt. Det kan fx være: 

 • at den private passer ikke passer barnet
 • pasningen foregår ikke på den angivne adresse
 • den private passer modtager ikke sin løn
 • du afleverer og henter ikke dit barn i det aftalte tidsrum 

Det er ikke kommunen, der afgør, om der er tale om misligholdelse, da vi ikke har mulighed for at kontrollere dette. Hvis du som forældre, mener der er tale om misligholdelse, kan du henvise til dette i din opsigelse. Du skal være klar over, at den private passer til enhver tid kan bringe sagen for en domstol for at få afgjort sagen.

 

Særlige forhold - hvilke skal jeg være opmærksom på?

Kommunen er ikke part i aftalen

Når du indgår en kontrakt med en privat passer, er det en juridisk bindende aftale mellem dig og passeren. Odense Kommune er ikke part i aftalen. Da det alene er dig og den private passer, der fastlægger kontraktens betingelser, betyder det, at I selv skal aftale, hvad der skal ske i tilfælde af ferie, sygdom m.v.

Odense Kommune tilbyder ikke gæstepleje eller andre pasningsmuligheder til børn i privat pasning.

Opsigelse

Hvis dit samarbejde med den private passer ikke fungerer eller du af andre årsager ønsker at opsige kontrakten skal dette ske med det aftalte opsigelsesvarsel før Odense Kommune kan hjælpe. Pladsanvisningen er kun forpligtet til at tildele børn plads inden for reglerne for pasningsgarantien. Hvis Pladsanvisningen har mulighed for at hjælpe hurtigere end reglerne for pasningsgaranti gør gældende efterstræbes dette, men det er ikke en forpligtelse Pladsanvisningen er underlagt.

Ferie

Der udbetales i Odense kommune tilskud for 12 måneder, uanset om private børnepasser holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage (børnepassers lukkedage) i perioden 1. maj til 30. april. Dit tilskud reduceres for hver dag, der ligger ud over 30 lukkedage. Hvis antallet af lukkedage stiger herudover bør I sørge for at få aftalt hvem, der får det indberettet til Forældrebetalingen i Odense Kommune.

Det er vigtigt at der ved indgåelsen af kontrakten også er indgået en tillægskontrakt hvor afholdelse af ferie og diverse lukkedage er oplyst.
 

Fravær

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger fra pasningsstedet, har du pligt til at orientere Odense kommune, Forældrebetalingen, om stop for tilskud i denne periode.

Vikardækning

Den private passer kan anvende vikarer ved sygdom og kortvarigt fravær under forudsætning af, at de er godkendt af både forældre og forvaltning. Forældrene godkender vikarer ved underskrift af pasningsaftalen.

 

Privat pasning og pasning af egne børn

Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn med ophold i privat pasning eller i tilfælde, hvor forældrene får økonomisk tilskud til pasning af deres egen børn.

Hvis den private ordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven, bør kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte.

Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan en kommune beslutte ikke at yde tilskud til privat pasning og pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens §84 og 91.

Børn- og Ungeforvaltningen