Spring til indhold

Etablering af privat pasningsordning

Du kan etablere en privat pasningsordning på 2 måder, enten som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat.

 • Som selvstændig erhvervsdrivende passer du et eller flere børn i dit eget hjem. Odense kommune vurderer, hvor mange børn du kan blive godkendt til at passe i dit eget hjem, dog max 5 børn. Find svar på dine spørgsmål i nedenstående.

 

Der er de to typer private børnepassere, hvad er forskellen?

Børnepasser i dit eget hjem

Du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, når du passer andres børn i dit eget hjem. Du bliver altså din egen arbejdsgiver, og skal selv stå for bl.a. opsparing af feriepenge, løn, ATP-bidrag og skat.

Du kan selv bestemme, hvilke børn du vil passe, og hvordan du vil tilrettelægge hverdagen med børnene, naturligvis i samarbejde med forældrene.

Børnepasser i barnets hjem

Hvis du er ansat til at passe børnene i barnets eget hjem, er du ansat af forældrene og de er dine arbejdsgivere. Det er derfor forældrenes ansvar at indbetale dine feriepenge og dit ATP-bidrag. Du kan eventuelt også lave en aftale om, at de indbetaler skat inden din løn udbetales til dig.

 

Hvordan bliver jeg privat passer?

Hvis du ønsker at passe børn i dit eget hjem, skal du ansøge om at blive godkendt

Det gør du ved at:

 • ansøge om at blive godkendt ved at kontakte Dagplejecenter Regionnord
 • give tilladelse til at kommunen indhenter en børneattest på alle voksne i husstanden over 15 år. Børneattesten vil I modtage i jeres digitale postkasse, efter at du har søgt.
 • have besøg af en dagplejepædagog

Når ansøgningen er indsendt, og vi har modtaget børneattesten på alle i husstanden over 15 år, vil du blive kontaktet af en dagplejepædagog for at aftale et møde i dit hjem.

Du skal være opmærksom på at du ikke kan ikke blive godkendt børnepasser, hvis du ikke giver dit samtykke til at vi må indhente en børneattest.

 

Kontrakt - Hvordan skal den være?

Der skal udarbejdes en kontrakt/pasningsaftale med forældrene. I kan fx tage udgangspunkt Odense Kommunes pasningsaftale, jf. nedenstående.

 • Kontrakten skal bl.a. indeholde:

 

Hvad gør jeg ved opsigelse og ændringer

Ændringer

Der skal laves en ny aftale, hvis der sker ændringer i denne. Fx i forbindelse med:

 • Ændret løn
 • Ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal
 • Anden pasningsadresse 
 • Forlængelse af pasningsaftale

Opsigelse

Hvis en forælder eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen skal følgende foretages:

 • Opsigelsen skal varsles skriftligt 1. måned forud, til den 1. eller den 15. i en måned.
 • Den skriftlig opsigelse skal underskrives af både forældre og børnepasser
 • Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forælder og børnepasser er enige herom. Kopi af opsigelsen med begge parters underskrift skal sendes til Forældrebetaling
 • Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.
 • Odense kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

Tilbagebetaling

Der vil blive rejst tilbagebetalingskrav:

 • Hvis pasningsaftalen afbrydes, efter at tilskuddet er udbetalt for pågældende måned.
 • Hvis forældre har modtaget det uretmæssigt.
 • Hvis barnet og forældre fra flytter Odense kommune

Ved klage

Hvis en forælder ikke er tilfreds med den afgørelse, der træffes om godkendelse af pasningsaftalen, er der mulighed for at klage over afgørelsen.

Klagen skal sendes til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

Klagen skal indsendes til Forældrebetaling senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

 

Hvem sørger for papirarbejdet ved pasning i barnets eget hjem?

Vil du ansættes som privat passer i barnets eget hjem, sørger din kommende arbejdsgiver – altså det barns forældre, du skal passe, for dit ansættelsesforhold og de relevante papirer.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på som privat passer?

Hvis du vælger, at blive privat passer, skal du være opmærksom på, at du selv skal:

 • finde de børn, du skal passe. Bemærk at børn der bor i udsatte boligområder* ikke kan passes i en privat pasningsordning.
 • opbevare relevant dokumentation, hvis du senere skal søge om understøttelse, sygedagpenge, barselsdagpenge.
 • sørge for, at de vikarer du bruger ved sygdom og andet fravær er godkendt af forældrene og dagplejekontoret.
 • udarbejde en kontrakt/pasningsaftale med forældrene. I kan fx tage udgangspunkt Odense Kommunes standardkontrakt
 • Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn med ophold i privat pasning eller i tilfælde, hvor forældrene får økonomisk tilskud til pasning af deres egen børn.
 • Hvis den private ordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven, bør kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte.
 • Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan en kommune beslutte ikke at yde tilskud til privat pasning og pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens §84 og 91.

 

* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.

Børn- og Ungeforvaltningen