Spring til indhold

Øvrige betingelser - hvad skal jeg ellers vide?

Der er flere betingelser der skal opfyldes for at du kan få tilskud til at passe egne børn.

 • Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn med ophold i privat pasning eller i tilfælde, hvor forældrene får økonomisk tilskud til pasning af deres egen børn.

  Hvis den private ordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven, bør kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte.

  Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan en kommune beslutte ikke at yde tilskud til privat pasning og pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens §84 og 91.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.    
 • Hvis tilskuddet til pasning af egne børn er lavere end kontanthjælpen, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet.       
 • Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn til en ansøger, hvor ægtefællen er på kontanthjælp og der er gensidig forsørgelsespligt.
 • Forældre kan ikke få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud. Det sker med støtte fra dagtilbudslovens § 4, stk. 2, eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge.    
 • Efter dagtilbudslovens § 95 kan Odense Kommune bringe udbetaling til ophør i forhold til personer, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i Danmark.

 

Ophør - hvad sker der, når tilskuddet ophører?

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden f.eks. på grund af nyt arbejde, accept af et pasningstilbud eller lign., bedes du sende en mail til forældrebetalingen
 • Tilskuddet bortfalder, hvis du flytter til en anden kommune.
 • Hvis du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, tilbydes dit barn en plads i et dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler.
 • Så længe du modtager tilskud, bliver dit barn ikke tilbudt en anden plads.

Børn- og Ungeforvaltningen