Spring til indhold

Pasning af egne børn

Fra dit barn er 24 uger og indtil dets skolestart, har du mulighed for at modtage tilskud, hvis du selv passer dit barn.

Tilskuddet ligestilles med en plads i dagtilbud. Du kan maks. modtage tilskuddet i et år og minimum 8 uger.

 • For hurtigere sagsbehandling bedes du fremsende dokumentation for stop af indtægt, til Forældrebetalingen via digital post.
 • Tilskud til pasning af egne børn gives kun en gang pr. barn inden for perioden min. 8 uger og maks. 1 år.  
 • Tilskuddet bevilges kun fremadrettet fra den dag vi modtager ansøgningen.

Betingelser – hvad skal der til for at få tilskud?

 • Tilskuddet gives, fra det tidspunkt, dit barn kan tilbydes plads i et dagtilbud. For at få tilskud skal barnet være skrevet op til et dagtilbud.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du som forælder modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. dagpenge, orlovsydelse, SU) eller har en arbejdsindtægt.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis dit barn er mellem 1 og 3 år og bor i et udsat boligområde.*
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i EU sidestilles med ophold i Danmark. Opholdet skal dokumenteres med en bopælsattest.
 • Du skal opholde dig i Danmark for at være berettiget til tilskuddet.
 • Hvis dit barn har orlov fra et dagtilbud, kan du ikke modtage tilskud.
 • Der kan maks. udbetales tre tilskud pr. husstand.

* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.


Hvad skal jeg vide, om tilskuddet?

 • Tilskuddet beskattes.    
 • Tilskuddet bliver bagudbetalt.
 • Modtager du tilskud til pasning af et barn og samtidigt har et andet barn i eksempelvis børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud. 
 • Tilskuddets størrelse afhænger af alderen på barnet, du kan se de aktuelle tilskud her

 

 

 


Børn- og Ungeforvaltningen