Spring til indhold

Ansøg om deltidsplads ved barselsorlov

Forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov, tilbydes deltidspladser til de børn, der har plads i et dagtilbud.

En deltidsplads er fastlagt til 30 timer ugentligt, som frit kan placeres indenfor dagtilbuddets åbningstid. Mens barnets plads er på nedsat tid, vil prisen være reduceret. Når forældrenes orlov ophører, vil barnet igen blive sat op på en fuldtidsplads.

Tilbuddet gør sig gældende i både børnehuse, dagplejen og specialbørnehaver, hvad enten de er kommunale, selvejende eller private.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Muligheden for deltidspladser gælder i den periode én eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven.

Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads.

Ligeledes har forældre mulighed for en deltidsplads, hvis de modtager barselsdagpenge efter §§20-23 i barselsloven. 

Rammer og oplysningspligt

Deltidspladsen tilbydes med start den 1. eller den 16. i en måned, og ophører igen den sidste dag i måneden eller den 15. i en måned. Private tilbud er altid med start den 1. og ophør den sidste dag i en måned.

Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest to måneder før ønsket opstart på deltidspladsen.

Hvis forældrenes fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

Forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest én måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører. For forældre i private tilbud er varslingsperioden to måneder.

Private tilbud kan have lokale takster og retningslinjer for anvendelsen af deltidspladserne i det respektive dagtilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen