Spring til indhold

Regulering af pensionsbidrag

Genoptagelse og regulering af pensionsbidrag ved tidligere udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ankestyrelsen har med principafgørelse 4-18 ændret praksis for beregning af pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42.

Praksisændringen betyder, at forældre, som har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra 31. marts 2010 og frem til og med februar 2018, har mulighed for at få genoptaget deres sag for så vidt angår beregning af pensionsbidrag.

 

Før februar 2018 var praksis sådan, at pensionsbidraget ikke skulle beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse. Det skulle derimod beregnes på baggrund af den bruttoydelse, der blev beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste og ikke løbende reguleres.

 

Med principafgørelse 4-18 er beregningsmetoden ændret. Det betyder, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er højere end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

 

Genoptagelse af sag

Ankestyrelsen har meddelt, at de genoptager sager, der er afgjort efter gammel praksis. Tilsvarende vil Odense Kommune genoptage sager, hvor der er foretaget en beregning af pensionssats i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den hidtidige praksis.

 

En genoptagelse af sagen kan føre til, at du har ret til yderligere pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Odense Kommune kan genoptage din sag:

  1. Du skal have modtaget en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste fra Odense Kommune efter 31. marts 2010.
  2. Afgørelsen må ikke være påklaget til Det sociale nævn eller Ankestyrelsen.
  3. Du skal have været berettiget til indbetaling af arbejdsgiverbidrag til pensionsordning. Dvs. du havde umiddelbart inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Odense Kommune genoptager automatisk sager, der har været aktive i perioden fra 1. februar 2018 og frem. Genoptagelse og efterregulering med tilbagevirkende kraft vil for disse sager ske løbende og senest ved udgangen af 2020. Du vil blive kontakte af en socialrådgiver fra Specialafsnittet i Børn og Familierådgivningen, hvis din sag bliver genoptaget.

 

På grund af opsætningen af Odense Kommunes sagssystem, vil det være forbundet med betydeligt administrativt arbejde at finde øvrige relevante sager, som var aktive før 1. februar 2018, da det vil kræve manuel gennemgang af en stor mængde sager. Derfor bedes du selv kontakte Specialafsnittet i Børn og Familierådgivningen, hvis har modtaget tabt arbejdsfortjeneste før 1. februar 2018, og du mener at din sag skal genoptages - se kontaktoplysninger.

 

Forældelse

Der vil være nogle sager, hvor kravet på at få efterbetalt pensionsbidrag er forældet. Det er fordi tidspunktet for udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste ligger mere end 3 år tilbage i forhold til offentliggørelsen af principafgørelse 4-18 den 1. februar 2018. Dette gælder i henhold til de almindelige forældelsesfrister, der fremgår af forældelseslovens § 3.

 

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Derfor skal Odense Kommune i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

 

Børn- og Ungeforvaltningen