Spring til indhold

Regulering af pensionsbidrag

Genoptagelse og regulering af pensionsbidrag ved tidligere udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Ankestyrelsen har med principafgørelse 4-18 ændret praksis for beregning af pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42.

Praksisændringen betyder, at forældre, som har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra 31. marts 2010 og frem til og med februar 2018, har mulighed for at få genoptaget deres sag for så vidt angår beregning af pensionsbidrag.

 

Før februar 2018 var praksis sådan, at pensionsbidraget ikke skulle beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse. Det skulle derimod beregnes på baggrund af den bruttoydelse, der blev beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste og ikke løbende reguleres.

 

Med principafgørelse 4-18 er beregningsmetoden ændret. Det betyder, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er højere end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

 

Genoptagelse af sag

Ankestyrelsen har meddelt, at de genoptager sager, der er afgjort efter gammel praksis. Tilsvarende vil Odense Kommune genoptage sager, hvor der er foretaget en beregning af pensionssats i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den hidtidige praksis.

 

En genoptagelse af sagen kan føre til, at du har ret til yderligere pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. For en forælder der tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid (37 timer pr. uge), vil det økonomisk svare til ca. 30 kr. pr. mdr. 

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Odense Kommune kan genoptage din sag:

  1. Du skal have modtaget en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste fra Odense Kommune efter 31. marts 2010.
  2. Afgørelsen må ikke være påklaget til Det sociale nævn eller Ankestyrelsen.
  3. Du skal have været berettiget til indbetaling af arbejdsgiverbidrag til pensionsordning. Dvs. du havde umiddelbart inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Sager med igangværende ydelse bliver automatisk efterreguleret med tilbagevirkende kraft. Det sker løbende og senest ved udgangen af 2020.

 

Forældelse

Der vil være nogle sager, hvor kravet på at få efterbetalt pensionsbidrag er forældet. Det er fordi tidspunktet for udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste ligger mere end 3 år tilbage i forhold til offentliggørelsen af principafgørelse 4-18. Dette gælder i henhold til de almindelige forældelsesfrister, der fremgår af forældelseslovens § 3.

 

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Derfor skal Odense Kommune i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

 

Du skal selv kontakte Odense Kommune

På grund af opsætningen af Odense Kommunes sagssystem vil det være forbundet med betydeligt administrativt arbejde at finde de relevante sager, da det vil kræve manuel gennemgang af en stor mængde sager.

 

Derfor bedes du selv tage kontakt til Specialafsnittet i Børne- og Ungerådgivningen, hvis du mener, at din sag er omfattet - se kontaktoplysninger.

Børn- og Ungeforvaltningen