Spring til indhold

Regler for økonomisk friplads

Reglerne for tildeling af friplads ændret. Reglerne gælder både for nyansøgninger og for dig, der allerede modtager fripladstilskud.

Nyansøgninger – når du ikke allerede har friplads

Du skal søge om friplads ved at gå ind på den Elektroniske Pladsanvisning. Når du bevilges friplads, er der tale om en foreløbig bevilling baseret på de oplysninger, du selv har angivet. Fripladsen beregnes ud fra månedsindkomst. Disse oplysninger bliver løbende holdt op mod Skats indtægtsoplysninger. Såfremt din indtægt ændres, skal der foretages en ny beregning – se under genberegning.

Genberegning – ændring i oplyst indkomst

Såfremt der er en ændring i din husstandsindkomst på mere en ca. kr. 1537,- på månedsbasis, skal kommunen genberegne dit fripladstilskud. Kommunen trækker selv dine indkomstoplysninger fra SKAT og sammenholder den med de oplysninger, som vi har registreret. Forud for genberegningen vil du modtage et brev med oplysning om den nye beregning. Der bliver foretaget genberegning, uanset om din indtægt er steget eller faldet. Hvis genberegningen medfører, at dit fripladstilskud falder vil en eventuel regulering blive opkrævet 2 måneder efter (for eksempel så bliver en regulering for januar lagt til betalingen for marts). Hvis tilskuddet stiger, vil en efterregulering blive fratrukket betalingen 2 måneder efter. Såfremt reguleringen er på mere end én måneds betaling, vil det resterende beløb blive udbetalt.

Skal jeg gøre noget fremadrettet?

Den genberegnede indkomst bliver ikke lagret i vores system og gælder derfor kun for den måned, hvor der er sket genberegning. Hvis den nye indkomst er varig, skal du sende en ny ansøgning til os med oplysning om den ændrede indkomst. Ellers vil vores system lave en genberegning af dit fripladstilskud hver måned.

Omberegning – ændring i din husstand

Hvis der sker ændringer i din husstand, skal du huske, at sende en ny fripladsansøgning ind til os. Såfremt du bliver enlig forsøger, og derved får en lavere husstandsindkomst, vil ændringen gælde fra den førstkommende måned, efter at vi har modtaget ansøgningen.

Hvis du bliver samboende, og dermed ikke længere er enlig forsørger, vil en omberegning af din friplads gælde fra den førstkommende måned efter, at du ikke længere er enlig.

Opgørelse af din indkomst

Løbende udbetalinger

Din indkomst opgøres som en månedlig indkomst. Det er din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag. Indtægter der ikke udbetales pr. måned skal omberegnes, så man finder den gennemsnitlige udbetaling pr. måned. 
Det betyder, at hvis du for eksempel modtager dagpenge på ugebasis, så skal din ugentlige indkomst ganges med 52 og deles med 12. 
Hvis du er 14-dags lønnet ganges din løn med 26 og deles med 12.

Engangsudbetalinger og udbetalinger for længere perioder

Ovenstående indkomster fordeles normalt ud på den periode, som de vedrører. Der kan her være tale om for eksempel aktieindkomst, renteindtægter eller indkomst for selvstændig virksomhed. En indtægt, der udbetales årligt, men som er optjent i løbet af året, vil normalt skulle deles med 12, når man opgør indkomsten. Såfremt du søger eller ændrer friplads på Den Elektroniske Pladsanvisning, skal du indberette sådanne indtægter som det årlige beløb. Systemet vil så selv dele beløbet med 12, når indkomsten opgøres.

Feriepenge

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Private institutioner

Hvis der sker en regulering som følge af en genberegning vil for meget eller for lidt udbetalt tilskud blive opkrævet eller udbetalt direkte fra forældrebetalingen til dig og ikke gennem institutionen som hidtil.

Selvstændige

Som selvstændig vil du som hidtil skulle angive din forventede årsindtægt. Den vil så i forbindelse med årsregulering blive holdt op imod din årsopgørelse, når den dannes det efterfølgende år.

Årsregulering

Når året er gået, bliver de enkelte måneders tilskud holdt op i mod husstandsindkomsten for de samme måneder. På denne måde foretages der en endelig beregning af fripladstilskuddet året igennem. Du vil modtage en opgørelse over årets fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.
Når du modtager opgørelsen for det foregående år, har du 14 dage til at komme med kommentarer. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil et eventuelt efterbetalingskrav blive opkrævet.


Børn- og Ungeforvaltningen