Spring til indhold

Thorupvej 85

Landzonetilladelse Thorupvej 85.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 24. september 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

To stålsiloer, type Sukup Europe 7812, på ejendommen Thorupvej 85, 5220 Odense SØ

matr.nr. 17c, Birkum By, Fraugde.


Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage


Klagefristen udløber den 22. oktober 2021

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen