Spring til indhold

Strandager 210

Landzonetilladelse Strandager 210.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 12. juni 2024 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Ændret anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger til lager på ejendommen Strandager 210

matrikelnr. 1ag, Lumby Strand, Lumby


Reglerne om landzonetilladelser står i planlovens § 35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65512462.


Klage


Klagefristen udløber den 16. juli 2024.Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.Klage skal sendes ind senest 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via den digitale klageportal, som kan findes her: Nævnenes Hus - Planklagenævnet

Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen