Spring til indhold

Stavadgyden 192

Landzonetilladelse Stavadgyden 192.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 26. juni 2024 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

257 m2 nyt enfamiliehus, 45 m2 orangeri-/teknikbygning og 90 m2 garage på ejendommen Stavadgyden 192


matrikelnr. 22bt, Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby

 

Reglerne om landzonetilladelser står i planlovens § 35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65512462.

 

Klage

Klagefristen udløber den 25. juli 2024

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal sendes ind senest 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via den digitale klageportal, som kan findes her: Nævnenes Hus - Planklagenævnet

Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen