Spring til indhold

Solvang Havekoloni 21

Landzonetilladelse - Solvang Havekoloni 21.

Den 7. juni 2022 har Odense Kommune givet

 

landzonetilladelse til opførelse af drivhus på adressen: Solvang Havekoloni 21

matr.nr. 17ac, Hjallese by, Dalum

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kolonihaveteamet i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 20 15 92 46.

 

Klage


Klagefristen udløber den 6. juli 2022.

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen