Spring til indhold

Solvang Havekoloni 16

Landzonetilladelse - Solvang Havekoloni 16.

Den 8. juni 2022 har Odense Kommune givet

 

landzonetilladelse til opførelse af skur og drivhus på adressen Solvang Havekoloni 16

matr.nr. 17ac, Hjallese by, Dalum

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kolonihaveteamet i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 20 15 92 46.

 

Klage

Klagefristen udløber den 7. juli 2022.

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen