Spring til indhold

Søndergårds Haver Havekoloni 228

Landzonetilladelse Søndergårds Haver Havekoloni 228

Den 8. november 2019 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

opførelse af kolonihavehus, Søndergårds Haver Havekoloni 228,

matr.nr. 2a, Ejby, Odense Jorder 

 

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kolonihaveteamet i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 20 15 92 46.

 

Klagefristen udløber den 6. december 2019.

 

Klager behandles af Planklagenævnet. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

Opdateret 07-11-2019

By- og Kulturforvaltningen