Spring til indhold

Ravnebjerggyden 250

Landzonetilladelse Ravnebjerggyden 250.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 24. september 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

14 m2 tilbygning til servicebygning ved Brændekilde kirke, Ravnebjerggyden 250

Matr. nr. 17æ, Brændekilde By, Brændekilde

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage


Klagefristen udløber den 27. oktober 2021

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen