Spring til indhold

Nielstrupvej 90

Landzonetilladelse Nielstrupvej 90.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 6. maj 2022 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Udhus 13,5 m2 på adressen Nielstrupvej 90

matr.nr. 35c, Højme By, Sanderum.

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37. 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage

Klagefristen udløber den 3. juni 2022.

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus.  
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.
 
Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling. 
 
Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen