Spring til indhold

Middelfartvej 450

Landzonetilladelse Middelfartvej 450.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Den 27. august 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

Lovliggørelse af 49 m2 carport, Middelfartvej 450

matr.nr. 4c, St. Ubberud By, Ubberud

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage

Klagefristen udløber den 1. oktober 2021

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen