Spring til indhold

Lumby-Tårup-Vej 73

Landzonetilladelse Lumby-Tårup-Vej 73.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 22. april 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

indretning af 53 m2 Bed and Breakfast i del af driftbygning, Lumby-Tårup-Vej 73

matr.nr. 6a, Lumby Torp By, Lumby


Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber den 21. maj 2021

 

Klager behandles af Planklagenævnet. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen