Spring til indhold

Langagervej 1

Landzonetilladelse Langagervej 1.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 17. maj har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Etablering af platform, trappe og handicapvenlig sti på ejendommen Langagervej 1

matr.nr. 1n, Birkum By, Fraugde

 

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber 14. juni 2023.

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

 

Der er samtidig givet dispensation efter Naturbeskyttelsesloven på Langagervej 1.

 

By- og Kulturforvaltningen