Spring til indhold

Grønnegyden 24A

Landzonetilladelse Grønnegyden 24A.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 24. maj 2022 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Projekt Everenden (sandfangbassin)

på adressen Grønnegyden 24A matr.nr. 5u, Anderup By, Lumby



Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage

Klagefristen udløber den 21. juni 2022.

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen