Spring til indhold

Gartnervænget Øst 30

Landzonetilladelse Gartnervænget Øst 30.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 5. maj 2023 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:


Udstykning af 937 m2 fra matrikel nr. 14 ap, som udgør 14880 m2, så eksisterende enfamiliehus udstykkes fra erhvervsejendommen, Gartnervænget Øst 30

matr.nr. 14ap, Åsum By, Åsum.

 

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber den 2. juni 2023.

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

Borgmesterforvaltningen