Spring til indhold

Fladbjerggårdvej 17

Landzonetilladelse Fladbjerggårdvej 17

Den 21. september 2021har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Sø på 980 m2, Fladbjerggårdvej 17

matr.nr. 1t, Grynborg Gde., Sanderum


Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage

Klagefristen udløber den 22. oktober 2021

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen