Spring til indhold

Enghaven Havekoloni 241

Landzonetilladelse - Enghaven Havekoloni 241.

Den 3. juni 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Opførelse af kolonihavehus og skur, Enghaven Havekoloni 241

Matr.nr. 3e, Sanderum By, Sanderum

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kolonihaveteamet i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 20 15 92 46.

 

Klage


Klagefristen udløber den 2. juli 2021.

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organi-sationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen