Spring til indhold

Ejbygade 75C

Landzonetilladelse Ejbygade 75C.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 2. juni 2022 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Etablering af midlertidigt arbejdspladsareal på matrikler, som ikke er ejet af Banedanmark på adressen:

Ejbygade 75C matr.nr. 14m og 3pc, Ejby, Odense Jorder

 

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber den 30 juni 2022.

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen