Spring til indhold

Dalskovvej 21A

Landzonetilladelse Dalskovvej 21A.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 19. august 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Nyt enfamiliehus, Dalskovvej 21A

matr.nr. 15e, Lumby By, Lumby

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

Klage

Klagefristen udløber den 16. september 2021.

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk,  og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen