Spring til indhold

Birkum Mosevej 1

Landzonetilladelse Birkum Mosevej 1.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 7. april 2023 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

Ændret anvendelse af BBR-bygning 1 fra udhus til anneks tilhørende det nye enfamiliehus.

Annekset er ikke godkendt som selvstændig boligenhed med særskilt adresse på adressen Birkum Mosevej 1., matr.nr. 24c, Birkum By, Fraugde.

 

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber den 5. maj 2023.

 

Klager behandles af Planklagenævnet i Nævnenes Hus. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal rettes til Planklagenævnet i Nævnenes Hus. Klagen skal indsendes via en elektronisk klageportal, som kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Planklagenævnet opkræver gebyr for klagesagens behandling.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen