Spring til indhold

Åsumvej 386

Landzonetilladelse Åsumvej 386.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 8. september 2021 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Terrænregulering/ etablering af 7 paddeskrab som flade lavninger med et areal mellem 2000 og 4000 m2 pr. stk. ved Oldermandsgyden, Åsumvej 386

matr.nr. 1c, Bullerup By, Agedrup

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage


Klagefristen udløber den 6. oktober 2021.

Klager behandles af Planklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

By- og Kulturforvaltningen