Spring til indhold

Byfornyelse af fælles gårdrum/friarealer

Går du med planer om renovering af din baggård, kan du måske få tilskud fra Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune har sammen med Staten mulighed for at finansiere hele gårdprojektet fra idé til det færdige projekt er afsluttet. 

 

Tilskuddet kan søges i henhold til følgende prioritering:

  1. Bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 1-4 (de mest bevaringsværdige), der er truet af nedrivning eller uheldige ombygninger.
  2. Bygninger, der er omfattet af områdefornyelse Bolbro, og som lever op til nogle nærmere definerede støttekriterier. Ejerne af de boliger, der er omfattet, er orienteret og inviteret til dialog om deres muligheder.
  3. Bygninger, som er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, eller som ligger i et gadestrøg, der er udpeget som bevaringsværdigt i temalokalplanen for skilte- og facader samt bygninger med SAVE 1-4, som ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdig sammenhæng.
  4. Støtte til gårdforbedringer i bymidten under forudsætning af, at der er meget bred opbakning blandt beboerne.
  5. Støtte til bygninger med SAVE 5-6 samt bevaringsværdige bygninger opført efter 1940, som ikke er SAVE registreret, men ligger i områder, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdig sammenhæng.
  6. Midler til SAVE 1-4 ejendomme uden for de overfor nævnte områder og i den udstrækning, der er midler til det.

Når I søger om støtte til et gårdanlæg, skal der ikke udarbejdes noget budget, men det vil være et krav, at I hører de omkringliggende ejendomme om at indgå i et fælles gårdanlæg. Det er et krav, at der indgår flere private ejendomme i gårdanlægget, hvor de fleste er opført før 1960.

 

 

Hvilke ejendomme kan få støtte

Der kan ydes støtte til friarealforbedring, såfremt det vedrører fælles arealer for flere ejendomme og at disse er fysisk uattraktive og helt uegnede til ophold eller leg.

 

Beslutning om etablering af fælles friareal omfatter private beboelsesejendomme, hvor de fleste er opført før 1960, og hvor der er behov for tilfredsstillende opholdsarealer.

 

Regler for støtte til gårdrum/friarealer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, kan du få et overblik over de generelle regler for støtte til forbedring af gårdrum og friarealer.

 

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Byfornyelse, almene boliger og transport. 

By- og Kulturforvaltningen