Byfornyelse - tilskud til istandsættelse af boliger og gårdrum

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1960, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller har energimæssige mangler, er der måske mulighed for at få offentligt tilskud til istandsættelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kontaktinformation

Byfornyelse, almene boliger og transport

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. Lene Skouw, 6551 2528
Mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Digital post

Byplan

Byfornyelse er også gældende for etablering af fælles gårdanlæg for flere ejendomme.

 

Kommunen giver tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi.

 

Tilskuddet kan søges i henhold til følgende prioritering:

  1. Bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 1-4 (de mest bevaringsværdige), der er truet af nedrivning eller uheldige ombygninger
  2. Afventer
  3. Bygninger, som er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, eller som ligger i et gadestrøg udpeget som bevaringsværdigt i skilte- og facadelokalplanen samt bygninger med SAVE 1-4, som ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdigt sammenhæng
  4. Støtte til gårdforbedringer i bymidten under forudsætning af, at der er en meget bred opbakning blandt de berørte beboere
  5. Støtte til bygninger med SAVE 5-6 samt bevaringsværdige bygninger opført efter 1940, som ikke er SAVE registreret, men ligger i områder, der i kommenplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdig sammenhæng
  6. Midler til SAVE 1-4 ejendomme uden for de ovenfor nævnte områder i den udstrækning, der er midler til det

Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er 50.000,- kr. Rammen til bygningsfornyelse udmeldes hvert år af Transport, bygnings- og boligministeriet.

 

Det er en forudsætning, at de arbejder, der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi.

 

Kommunen vil endvidere anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres.

Opdateret 21-01-2019

By- og Kulturforvaltningen