Spring til indhold

Bokvalitet for alle

Temaet har fokus på gode og sunde boliger: Sundt indeklima, gode dagslysforhold og velindrettede, funktionelle boliger af høj kvalitet.

Dekorativt billede

Herunder er de vigtigste anbefalinger gengivet i kort form:

 

Indretning

De almene boliger skal være udstyret og indrettet, så de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art, forstået ved almindelige moderne bekvemmeligheder.

 

Opbevaringsplads til både store og mindre ting, der ikke er i brug dagligt, er praktisk for beboerne enten i boligen eller i tilknytning til den. Bygningsreglementet stiller ved nye etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse krav til, at der etableres tilstrækkelig og aflukket plads til at opbevare de større brugsgenstande som f.eks. cykler, barnevogne, rollatorer og lign. i tilknytning til boligen. Mindre brugsgenstande såsom julepynt, baby-, camping-, eller skiudstyr kan opbevares i det, vi typisk kender som depotrum, som vil være en funktionel kvalitet for boligen.

 

Alle døre bør være niveaufri og kunne betjenes/aflåses med én hånd (også altan-/terrassedøre).

 

Materialer i boligerne skal være robuste og lette at renog vedligeholde.

 

Alle boliger skal indrettes, så de let kan møbleres. Der skal være plads til spisebord og sofagruppe og længere vægflader til f.eks. reoler.

 

Der skal generelt være god plads til opbevaring, og i boligens entré skal der være plads til overtøj og sko. Boligen skal som minimum være udstyret med et garderobeskab.

 

Køkkenet skal indrettes med hensigtsmæssige arbejdsgange, hvor tilberedningspladsen er i passende afstand til vask, komfur og køleskab. Kogepladsen skal have plads til installation af emhætte. Boligens indretning omfatter hårde hvidevarer såsom komfur, ovn, køleskab samt emhætte. Derudover skal der indtænkes plads i køkkenet til affaldssortering.

 

Er boligen under 50 kvadratmeter, kan køkkenet indrettes som en kogeniche, hvis der er etableret fælleskøkken i afdelingen.

 

Hårde hvidevarer i boligen

Såfremt der inden for byggeriets maksimumsbeløb kan udføres rørinstallationer til etablering af andre former for hårde hvidevarer f.eks. vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine, er rørinstallationen ligeledes omfattet af anskaffelsessummen. Etableringen omfatter ikke køb af de nævnte hårde hvidevarer og skal derfor stå for lejeres egen regning.

 

Dagslys

Indretning med fokus på dagslys og solindfald skal stimulere sanserne og berige hverdagslivet. Der skal arbejdes med arkitektoniske løsninger, som sikrer en god og effektiv udnyttelse af dagslys og naturlig ventilation. Boligerne skal have mulighed for direkte solindfald hen over dagen og der skal være vinduer mod mindst 2 verdenshjørner. Kravet er opfyldt, selvom vinduer mod forskellige verdenshjørner ikke sidder i samme rum - man kan f.eks. have soveværelse mod øst og stue mod vest.

 

Dagslys og solindfald er afgørende for stemningen i et rum. Er der ikke solindfald i et opholdsrum i løbet af dagen, er det trist at opholde sig i. Derfor skal der også tages hensyn til placering og udformning af de primære opholdsrum og til placering af altaner. Dybe altaner påvirker lysindtaget og solindfaldet i de
rum, der ligger i lejligheden under altanerne. Altaner kan placeres forskudt på facaden eller være delvist indeliggende i facaden.

 

Udearealer og kantzoner

Fra boligerne skal der være let adgang til udearealer med adgang via stier med gode belægninger. Ude- og opholdsfaciliteter skal designes, så de indrettes til målgruppen.

 

Mange steder er der store fælles udearealer ved almene boliger. I forbindelse med nybyggeri i afdelingen kan udearealerne ofte optimeres, så de passer bedre til beboernes behov - f.eks. med nye legepladser, opdeling af opholdsmuligheder i private eller halvprivate zoner og fællesarealer med gode faciliteter til eksempelvis grill eller aktivitet. God beplantning giver herlighedsværdi og glæde. Især store træer bør så vidt muligt bevares på en grund, da deres kvaliteter tager mange år at opnå.

 

Så vidt muligt skal der være både private udearealer og fælles udearealer. Private udearealer kan være egen altan eller terrasse. Fælles udearealer kan være fælles tagterrasser og/eller terrasser og grønne områder på terræn. Det er vigtigt, at udearealerne på terræn er rige på beplantning. Beplantning giver herlighedsværdier, giver skygge, suger regnvand og giver mulighed for dyreliv og for at følge årstidernes gang. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal alle boliger have udsyn til grønne uderum eller grønne elementer som træer eller anden markant beplantning. Desuden skal nyplanlagte bebyggelser leve op til et biofaktorkrav.

 

Kommuneplanen stiller krav til opholdsarealer og til opfyldelse af en biofaktor.

 

Biofaktor er et begrønningsværktøj, hvor omfanget af det grønne indenfor et givet område kan udregnes. Biofaktorberegningen skal medvirke til at fastholde eksisterende grønne værdier og sikre nye grønne tiltag. Både eksisterende og ny beplantning tæller med, når der i udregningen gives point til forskellige typer af grønt. Træer og buske giver for eksempel flere points end klippet græs.

 

Kantzoner langs bygningerne fungerer som private eller halvprivate zoner i overgangen mellem bygningen og de offentlige eller fælles uderum og skal understøtte oplevelsen af boligernes kvalitet.

 

Kantzoner giver mere attraktive boliger ved at beboerne har muligheder for at sætte deres præg på kantzonen ved boligen, så der f.eks. er mulighed for at sætte sig ud. Grønne kantzoner giver mulighed for smukke, venlige klimaløsninger. Kantzoner med liv og/eller beplantning mellem boliger og det offentlige rum skaber værdi og tryghed for beboere og forbipasserende.

 

Vind

Især høje bygninger kan skabe en del vind på de omkringliggende udearealer. I så fald skal der arbejdes med elementer, der bremser vinden, eller elementer, der skaber læ.

 

Støj

Støj kan påvirke både selve boligen og udearealerne. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med at mindske støjgenerne fra f.eks. omkringliggende veje. Ved indretning af udearealerne bør de mest støjende aktiviteter placeres længst væk fra boligerne, og parkering i gårdrum bør undgås.

 

Biofaktor

Dekorativt billede
 

Biofaktoren findes ved en enkel udregning i et skema, hvor typerne af arealer i et område beregnes.

 

Til hver type – f.eks. græs, krat, træer eller grønne tage- knyttes en mængde biofaktorpoint. Skovbevoksning vil f.eks. få mange point, græsplæne få point og hård belægning ingen point. Skemaet kan rekvireres hos Planlægning og Almene Boliger.

By- og Kulturforvaltningen