Spring til indhold

2. Principgodkendelse (Skema A)

Hvad er skema A?

Skema A er et særligt skema, som bruges til ansøgningen om støtte til alment nybyggeri.

 

Skema A-ansøgningen omfatter, ud over et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen, blandt andet en projektbeskrivelse, en beskrivelse af finansieringen og af huslejen.

 

Godkendelsesproces

By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Odense Byråd træffer beslutning om tilsagn til opførelse af nye almene boliger på baggrund af forvaltningens indstilling. De træffer ligeledes beslutning om at tildele grundkapital og kommunegaranti til projektet.

 

By- og Kulturudvalget kan i forbindelse med tilsagn stille vilkår (herunder særlige vilkår), som det konkrete projekt måtte give anledning til. Kommunen skal påse, at de stillede betingelser for støtte efter lov om almene boliger m.v. og tilhørende bekendtgørelser samt de særlige vilkår, som udvalget har stillet, er overholdt.

 

Skema A godkendes med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier.

 

Efter klarmeldingen fra kommunen kan bygherre nu gå i gang med at sende byggeriet i licitation, hvorved der kommer nogle mere eksakte økonomiske oplysninger på bordet.

 

I sagsfremstillingen vurderer kommunen, om projektansøgningen lever op til:

 • De ordinære støttebetingelser
 • Kommunens kvalitetskrav
 • Kommuneplanen og evt. lokalplan
 • Arkitekturstrategi
 • Klimaplan 2030
 • Byudviklingsstrategi med flere
 • Udlejningskriterier ved bofællesskaber
  (krav om politisk godkendelse)

 

Placering af boliger

Ved placering af nye almene boliger vurderer kommunen, om placeringen lever op til principperne.

 

Maksimum opgøres i nutidskroner

Ved Skema A fremskrives maksimumbeløbet til det år, hvor fristen for Skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumbeløb for støttet byggeri. Satserne reguleres årligt.

 

Hvad skal med i ansøgningen?

 • Dokumentation for grundkøb (undtaget den delegerede bygherremodel)
 • Evt. lokalplan er igangsat. Skal være færdig ved Skema B godkendelse
 • Skema A er indberettet i BOSSID
 • Finansiering af anskaffelsessum og beregning af forventet kommunegaranti
 • Beregnet huslejeniveau
 • Indretningsskitser, projektmateriale 6-7 sider til brug for bilag til dagsorden

 

Leverancer til lokalplanlægning

Bygherre skal levere en række dokumenter i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen - bl.a. det indledende projektmateriale. Derudover skal bygherre have forholdt sig til Arkitekturstrategien og Klimahandleplanen.

 

Følgende materiale skal leveres:

 • Projektmateriale, der viser bebyggelsens omfang, placering, forhold til omgivelserne og projektets overordnede visioner og ønsker til bebyggelsen
 • Forhold til naboer som tilpasning, skygge og indblik
 • Servitutredegørelse og ledningsforhold
 • Redegørelse for projektets påvirkning af naturen, hvor dette er aktuelt – for eksempel i forhold til flagermus eller lignende
 • Redegørelse for produktionsvirksomheder i nærheden af byggeriet, og om disse bliver påvirket for eksempel i forhold til skærpede krav
 • Redegørelse for støj og eventuelt vibrationer fra veje, jernbane, virksomheder og sports- og fritidsaktiviteter
 • Opfyldelse af parkeringskrav og indretning af bil- og cykelparkering
 • Vejadgang, forventede typer af køretøjer, trafikmængde og kørekurver for eksempel renovationsbiler og redningskøretøjer
 • Princip for brandredning og løsningernes påvirkning af udearealerne
 • Håndtering af affald, som skal placeres og afhentes indenfor lokalplanområdet
 • Opgørelse og udformning af opholds- og friarealer i henhold til kommuneplanens krav til disse
 • Beplantningsplan og regnskab, der skal sandsynliggøre, at kommuneplanens krav til biofaktor opfyldes (se side 19)
 • Håndtering af hverdagsregn i forhold til kommunens spildevandsplan
 • Håndtering af ekstrem nedbør i henhold til kommuneplanens krav
 • Ved opstart af lokalplanlægning vil der blive fremsendt en leveringsliste, der uddyber ovenstående

By- og Kulturforvaltningen