Lokalplan nr. 0-865 og tillæg til kommuneplanen nr. 48 - Ungdomsboliger i City Campus

Odense Byråd vedtog den 12. december 2018 forslag til lokalplan nr. 0-865 og tillæg til kommuneplanen nr. 48 - Ungdomsboliger i City Campus endeligt.

Lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af cirka 240 ungdomsboliger på tidligere erhvervsgrunde mellem Ejlskovsgade og Seebladsgade.

Med lokalplanen ønsker Odense Kommune at skabe de planmæssige rammer for det kommende byggeri og de omkringliggende arealer, så der inden for området kan skabes et helstøbt campusmiljø i tråd med kommuneplanens intentioner for City Campus mellem centrum og havnen.

 

Læs lokalplanen

 

Kommuneplantillæg

Grundejerne ønsker opført ungdomsboliger i et område, der i dag er udlagt til serviceformål. Odense Kommune ønsker derudover at udlægge et friareal, der sikrer etableringen af en del af en grøn kile gennem City Campus til fælles rekreativ brug.

Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan, se www.odense.dk/kommuneplan.

 

Læs tillæg til kommuneplanen

 

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger.

 

Se klagevejledning

 

Planklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene 

Opdateret 13-12-2018

By- og Kulturforvaltningen