Byfornyelse af ejendomme

Når du søger om støtte til en ejendom, skal ansøgningen som minimum indeholde projektbeskrivelse og prissætning. Vedlæg også jeres energimærkerapport.

Byfornyelse, almene boliger og transport

Byfornyelse, almene boliger og transport

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. Lene Skouw, 6551 2528
Mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Digital post

Byplan

Støtten gives som udgangspunkt kun til bevaringsværdige ejendomme, som opfylder mindst én af følgende betingelser: 

 1. Boligen mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning eller wc
 2. Boligen er opført før 1960 og er efter kommunens vurdering væsentligt nedslidt
 3. Boligen har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer.

Erhvervslokaler støttes kun, når de ligger i en ejendom, hvor der er boliger, som samtidig får støtte til bygningsfornyelse. Støtten ydes alene til istandsættelse af klimaskærm. 

Der gives ikke støtte til erhvervslokaler eller bygninger, som er offentligt ejede eller hvor det offentlige har medindflydelse på driften.

Hvilke arbejder kan støttes

Til ejer- og andelsboliger gives støtten til istandsættelse af bygningens klimaskærm, samt afhjælpning af kondemnable forhold (fx toilet uden for boligen) nedrivning samt til energiforbedrende arbejder til den del af bygningen, der er registreret bolig. 

Til private udlejningsejendomme ydes støtten til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivningsudgifter og opførelse af mindre tilbygninger, afhjælpning af kondemnable forhold (manglende installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen) samt til energiforbedrende arbejder til den del af bygningen, der er registreret bolig. 

De støtteberettigede ombygningsudgifter opdeles i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen. Kommune vil stille krav om, at der samtidig med tilsagnet for ejeres regning etableres forbedringsarbejder. De konkrete forbedringsarbejder aftales med ejendommens ejer.

Eksempler på arbejder, der kan støttes:

 • Klimaskærm:
  Reparation, udskiftning eller fornyelse af tage, ydermure, vinduer, døre og porte, karnapper, altaner og udestuer, fundamenter og indgangspartier.
 • Nedrivning:
  Når bygningens stand er meget dårlig.
  Der kan kun med særlig begrundelse gives støtte til nedrivning af meget dårlige ejer- og andelsboliger.
 • Afhjælpning af kondemnable forhold:
  Etablering af eget toilet og bad i boligen.
 • Energiforbedrende arbejder:
  Kan omfatte alle konkrete energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i energimærkningsrapporten for boligen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Økonomisk støtte

Til ejer- og andelsboliger kan støtten højest udgøre 25% af de støtteberettigede udgifter. Støtten kan forhøjes ved særlig istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger. Støtten ydes i form at kontant tilskud.

Til private udlejningejendomme ydes støtten til forbedringsarbejder som tilskud i form af indfasningsstøtte som udbetales til udlejer, der til gengæld skal nedsætte lejeforhøjelsen overfor lejerne. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder skal varsles overfor lejerne efter lejelovens regler. Lejeforhøjelsen skal godkendes af kommunen, inden lejeforhøjelsen kan få virkning. Til vedligeholdelsesarbejder ydes støtten som kontant tilskud. Der gives ikke støtte til ejendomme, hvor der kun mangler vedligeholdelsesarbejder. Der kan efter forhandling med ejeren af private udlejningsejendomme ydes kontant tilskud på mellem 25-50% af vedligeholdelsesudgiften. Støtteberegningen fratrækkes støtte efter anden lovgivning, indestående på ud- og indvendige vedligeholdelseskonti, samt for indkomstskattepligtige ejere en andel af udgifterne til byggelånsrenter.

Kommunen indbetaler bidrag til Byggeskadefonden hvis håndværkerudgifterne overstiger kr. 1. mio ekskl. moms. Ejer skal udarbejde førregistrering og kvalitetssikre byggearbejder. Læs mere på www.BvB.dk

Udgifter, som dækkes af forsikring, rabat eller lignende, kan ikke indgå i de støtteberettigede udgifter. Ejeren er pligtig at oplyse kommunen herom.

Indfasningsstøtte gives kun til private udlejningsjendomme

Indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelser ydes kun til de lejere, som bor i ejendommen, mens byfornyelsesarbejderne udføres. 

Det første år efter forbedringernes gennemførelse gives indfasningsstøtte på 2/3 af den del af lejeforhøjelsen, der overstiger kr. 192 pr. m2 (prisniveau 2016). Indfasningsstøtten ydes i 10 år, og nedsættes hvert år med lige store andele.
 
Ved lejers fraflytning bortfalder den støtte, som vedrører den pågældende bolig. Det er udlejerens pligt at underrette kommunen om fraflytning, så snart lejerens opsigelse modtages. 

Der betales ikke indfasningsstøtte for forbedrede lejligheder, der udlejes til nye lejere.

Betingelser for støtte

 • Arbejderne må ikke være igangsat, før der er givet tilsagn.  
 • Arbejderne skal sikre eller øge bevaringsværdien af ejendommen. 
 • For fredede og bevaringsværdige ejendomme, gælder det, at de i SAVE har bevaringsværdi mellem 1 og 4 eller der er en bevarende lokalplan for ejendommen. 
 • Ejer- eller andelsboliger skal bebos af ejeren.
 • Ejeren af private udlejningsejendomme skal følge lejelovens bestemmelser for orientering og inddragelse af lejerne om de planlagte ombygningsarbejder og konsekvenserne for husleje. 
 • Lejernes ønsker om forbedringer skal opfyldes, som betingelse for støtte til vedligeholdelsesarbejder.  
 • Evt. kondemnable forhold skal afhjælpes.
 • Hvis håndværkerudgifterne ekskl. moms overstiger kr. 1. mio. bliver de søtteberettigede arbejder omfattet af en særlig forsikringsordning under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). Forsikringsordningen indebærer, at fonden gennemfører eftersyn af ejendommen, for de arbejder der er givet støtte til. 

Sagsgangen i hovedtræk

 • Ejer eller andelshaver fremsender ansøgning om støtte bilagt nødvendigt tegningsmateriale, beskrivelse af arbejderne og et prisoverslag.
 • Byudvikling besigtiger ejendommen, vurderer tingbogsoplysninger, projektet og stiller relevante krav og betingelser til projekt og udførelse. 
 • Ejer fremsender relevante oplysninger samt opfylder følgende krav og betingelser. 
  Projekter til 3 millioner og derover skal udbydes i licitation. Ved projekter til over kr. 1. mio. skal der fremsendes 2 håndværkertilbud.
 • Ejer skal udarbejde førregistrering og kvalitetssikre byggearbejder, såfremt håndværkerudgifterne ekskl. moms overstiger kr. 1. mio.
 • Byudvikling indgår i en forhandling om støtteudmålingen. Ejers økonomiske forhold tages i betragtning. Der gives støttetilsagn med fastlagt frist for arbejdernes gennemførelse og for aflæggelse af regnskab. 
 • Arbejderne igangsættes når endeligt støttetilsagn er givet.

Servitutter

Når projektet er vedtaget, tinglyser kommunen en deklaration på ejendommen, om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud, såfremt beløbet overstiger kr. 50.000.

Kommunegaranti

Kommunen stiller kun undtagelsesvis kommunegaranti, med baggrund i en konkret vurdering (ejers økonomi, ejendommens tilstand og andre miljø- og samfundsmæssige forhold, der kan få indflydelse på den konkrete vurdering).

Erstatningsbolig

Kommunen anviser erstatningsboliger, hvis bygningsfornyelsen indebærer, at boligen bliver ubeboelig i en periode på højst 6 måneder. Der skelnes mellem midlertidig og permanent erstatningsbolig.

Kommunen anviser en midlertidig bolig for lejerne i ombygningsperioden. Huslejen i den midlertidige bolig betales af kommunen.

Kommunen anviser en permanent erstatningsbolig, hvis lejeforhøjelser for forbedringer udgør mere end kr. 192 pr. m2 (prisniveau 2016). 

Flytning og flytteudgifter

Kommunen betaler flytning til den midlertidige bolig og tilbage til den moderniserede bolig, samt flytning af telefon og internetopkobling. Kommunen betaler også flytning, hvis lejeren vælger at flytte permanent.

Klagemulighed

Der kan ikke klages over kommunens afgørelse i henhold til byfornyelseslovens kap. 3-4.
Lejeren i udlejningsejendomme har ikke vetoret overfor forbedringer, men kan klage til Huslejenævnet, hvis de ikke finder forbedringerne hensigtsmæssige. Lejerens rettigheder og klagemulighed er i overensstemmelse med lejelovgivningen.

Regnskab og udbetaling af tilskud

 • Når ombygningen er færdig, skal ejer indsende regnskab for de afholdte udgifter til Byudvikling, som skal godkende regnskabet. 
 • Ejer af udlejningsejendom skal redegøre for de samlede ombygningsudgifter og for forbedringsudgifterne. Forbedringsudgifterne skal fordeles på de enkelte lejligheder og på fællesforbedringer. 
  Regnskaber for ombygninger på over kr. 3 mio. skal være attesteret af en revisor.
  Regnskaber for ombygninger under kr. 3 mio. fremsendes med bilag for hver enkelt udgiftspost.
 • Byudvikling besigtiger arbejderne og udbetaler tilskuddet til ejeren når regnskabet er godkendt.

Opdateret 04-12-2018

By- og Kulturforvaltningen