Spring til indhold
Luk

Vådområder

Aktuelt har Odense i december 2011 afsluttet en forundersøgelse af et nyt over 62 hektar stort vådområde i Kærby Mose øst for Fraugde. Forundersøgelsesrapporten kan hentes her. Der vil i 2012 blive arbejdet videre med projektet og de involverede lodsejere frem mod en mulig realisering i 2014/2015.

Vådområder er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand. Vandet kan enten ligge over jordens overflade som en permanent sø eller findes i dybder op til 1 meter fra jordens overflade.

Ligger vandet under 1 meter fra jordens overflade kan arealet anvendes til dyrkning af landbrugsafgrøder og vil ofte være ”under plov”.

De tørreste dele af et vådområde vil udgøres af enge, hvor kreaturer og heste kan græsse. Bliver arealet mere vådt - vand mindre end en halv meter fra jordens overflade - betegnes det ofte som mose eller sump.

Det specielle ved vådområder er, at der i vandmættet jord findes bakterier der lever af kvælstof. Derfor kan genskabelsen af vådområder hindre at vandløbenes overskud af kvælstof ender i fjorden og medføre iltsvind.

Folder om vådområde.

Det nyeste genskabte vådområde i Odense Kommune ligger i Stavids Ådal.

Odense Kommune ligger i oplandet til Odense Fjord (se mere om dette under emnet ”Vandoplandsgrupper” link til ”næste punkt/side”). Stort set al regn som falder i Odense Kommune ender i Fjorden. Inden dette sker, siver vandet gennem markerne ned i drænsystemer, og fra gader og huse ned i kloakken.

Drænvand fra dyrkede marker indeholder ofte et overskud af kvælstof, som stammer fra husdyr- eller kunstgødning. Drænvand ledes oftest ud til et nærliggende vandløb. Under kraftige regnskyl oversvømmer mange kloaksystemer til de samme vandløb, som i sidste ende løber ud i fjorden.

Det kvælstofholdige vand kan i fjorden medvirke til algeopblomstring og i sidste ende iltsvind.
PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder