Spring til indhold
Luk

Naturbeskyttelse

Mange af de danske naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

For en populærudgave se endvidere By- og Landskabsstyrelsens publikation Vejledning om Naturbeskyttelsesloven § 3 beskyttede naturtyper.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter beskyttelsen kort fortalt:

  • Naturlige søer og vandhuller, hvis de har et areal på mindst 100 m2
  • En stor del vandløb, og derudover er alle vandløb også omfattet af vandløbsloven
  • Moser, overdrev, heder, strandenge, strandsumpe og ferske enge når naturtyperne enkeltvis eller tilsammen udgør et sammenhængende areal, større end 2.500 m2. Det gælder også, hvis der er flere ejere. Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de nævnte typer.

I disse naturtyper må man ikke foretage ændringer i tilstanden. Ændringer i tilstanden kan f.eks. være gødskning, gravning, oppløjning, dræning, plantning eller sprøjtning.

Hvad er formålet?
Formålet med beskyttelse af naturtyperne er at sikre dem som naturlige levesteder (biotoper) for en lang række af vores mest truede dyr og planter. Desuden bidrager de beskyttede naturtyper til en varieret dansk natur.

Dispensation til ændringer
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper. Hidtidig lovlig drift kan dog fortsætte uændret.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 skal du ansøge om ved Odense Kommune. I ansøgningen skal du beskrive hvad du ønsker at gøre og hvilket område det omfatter. Vedlæg gerne et kort, med markering af arealet og det påtænkte tiltag. Kortet kan du lave på Odense Kommunes Kortinfo.

Læs mere i folderen Naturen på Fyn, en guide for lodsejere.

Ansøgningen sendes til:
Odense Kommune
Park og Natur
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Eller på e-mail: nmt.bkf@odense.dk

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder