Spring til indhold
Luk

Udkast til høringsgrundlag

29-01-2007


Odense, februar 2006

 

Høringsgrundlag for et Råd for Socialt Udsatte i Odense

 

Odense Byråd har besluttet at der skal nedsættes et Råd for Socialt Udsatte i Odense. Rådet skal være udsatte gruppers talerør.

 

Nedenfor er beskrevet de overvejelser, som Odense Kommune har gjort sig om nedsættelsen af et Råd for Socialt Udsatte.

 

Dette dokument udgør høringsgrundlaget, som vil blive sendt ud til høringsberettigede organisationer og frivillige sociale foreninger samt lagt på nettet så borgere i Odense har muligheder for at give høringssvar.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 besluttede byrådet at afsætte penge til drift af et Råd for Socialt Udsatte. Socialudvalget i Odense Kommune har efterfølgende drøftet indhold, formål og målgrupper for rådet. Det har dannet grundlag for høringen.

 

Når høringssvarene er indkommet, vil disse blive vurderet og indgå i den endelige formulering til et Råd for Socialt Udsatte, som vil blive fremlagt til politisk godkendelse.  

 

Rådets formål

Rådet for Socialt Udsatte i Odense skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Odense.

 

Stort set alle grupper i samfundet har deres eget talerør. Ofte store og velfungerende organisationer. De udsatte bliver dog ofte glemt og overset, da de ikke har deres eget talerør. Det er mennesker som på grund af stofmisbrug, sindslidelser, hjemløshed eller andre alvorlige problemer befinder sig i udkanten af eller uden for det sociale fællesskab.  

 

Regeringen fremlagde i marts 2002 handlingsplanen ”Det fælles Ansvar”, som angiver retningslinier for en styrket indsats for de svageste og mest udsatte grupper i samfundet. Samtidig med dette nedsatte Socialministeren i april 2002 et nationalt Råd for Socialt Udsatte, som er talerør for de udsatte.

 

Rådets målgrupper og funktion

Rådet for Socialt Udsatte i Odense skal fagligt rumme områderne: Hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet skal forstærke ansvaret for de mest udsatte blandt disse grupper og have fokus på disse menneskers forhold.

 

Rådet kan endvidere have fokus på de mest udsatte personer blandt unge eller etniske minoriteter, som er i fare for at blive eller allerede er udsatte.

 

Det er vigtigt at understrege at det således ikke drejer sig om alle personer i de ovennævnte målgrupper, men kun de mennesker som på grund af et eller flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

 

Rådet kan også bidrage med forslag til at styrke indsatsen over for de, som har evnen og viljen til at komme ud af offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

 

Rådet kan ligeledes bidrage med forslag til forebyggende tiltag over for målgrupperne. 

 

I arbejdet er det vigtigt at sikre et samspil med de frivillige foreninger på området.

 

Rådet for Socialt Udsatte i Odense følger den sociale indsats i Odense for de svageste grupper. Rådet for Socialt Udsatte i Odense orienterer sig endvidere om det nationale råds indsatsområder samt indsatsområderne i Det fælles Ansvar som en del af arbejdsgrundlaget. 

 

Rådet udarbejder en årlig rapport om de udsatte gruppers situation i Odense. Dette kan gøres i dialog og sammenhæng med det nationale råd.

 

Herudover kan rådet komme med forslag til en forbedret indsats på udsatteområdet, og give forslag til hvordan frivillige og andre kan inddrages i opgaveløsningen. Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om kommunale indsatser på udsatteområdet.  

 

Byrådet har endvidere besluttet at gennemføre en undersøgelse af årsagerne og følgerne af fattigdommen i Odense, som skal munde ud i anbefalinger til målrettede indsatser på det social- og sundhedsområdet. Rådet nedsættes parallelt med denne og kan inddrages i udarbejdelsen af strategier for disse indsatser.

 

Medlemmer til rådet

Det foreslås at rådet består af 10 til 12 medlemmer. Det foreslås også, at der udpeges en formand samt repræsentanter fra lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Medlemmerne bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Odense. 

 

Det foreslås at rådmanden for Social- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen udpeger formanden for rådet. Efter indstilling fra interessegrupper- og organisationer udpeger rådmanden, efter samråd med formanden, medlemmerne til rådet.  

 

Funktionsperiode og årscyklus

Det foreslås at rådet fungerer i to år af gangen og mødes fire gange om året. En overordnet årsplan kan være:

 

Januar: Rådet udvælger i enighed fokusområder/en plan for det kommende års arbejde. Dette koordineres med Det Fælles Ansvar og arbejdsområderne i det nationale Råd for Socialt Udsatte.

 

Marts: Der gives kommentarer til fokusområderne og koordineres med det årlige seminar som rådet i Odense afholder.

 

November: Der afholdes et seminar/fællesmøde – gerne med inddragelse af eksterne personer, og der udarbejdes en status på baggrund af dette. Her afrapporteres om de svageste gruppers situation i Odense og der gives forslag til forbedringer og videre arbejde.

 

Rådet høres endvidere i vigtige sager og bidrager til den årlige Brugernes Basar samt arrangementer på frivillighedsområdet.

 

Samarbejde mellem forvaltninger

For at styrke samarbejdet på udsatteområdet i Odense Kommune og for at koordinerer indsatser på området i kommunalt regi nedsættes der parallelt med rådet et kommunalt samarbejdsforum på tværs af forvaltningerne. Det består af en ledelsesrepræsentant fra Social- og Arbejdsmarkeds- Børn- og Unge-, Ældre- og Handicap- samt By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.   

 

Sekretariat

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af rådet. Dette foregår i tæt samarbejde med formanden. Sekretærbistanden består i at indkalde til møder, lave referater, offentliggøre rådets udtalelser, udarbejde rapporter, planlægge temadage, tilvejebringe statistik og informationer, koordinere indsatser med Det Fælles Ansvar og det nationale Råd for Socialt Udsatte, offentliggøre rådets udtalelser, kontakte presse mv.

 

Herudover understøttes samarbejdsforummet på tværs af forvaltningerne og indsatserne koordineres og bindes sammen mellem dette og rådet.

 

Proces for at nedsætte rådet

 

16. januar:                            Socialudvalget drøfter principper samt en plan for Rådet for Socialt Udsatte

 

Februar:                               Principperne for rådet sendes i høring ved interesseorganisationer på området.

 

20. marts:                             Socialudvalget beslutter og godkender principper og en forretningsorden for rådet.

 

18. april:                              Økonomiudvalget godkender principper og en forretningsorden for rådet

 

9. maj:                                 Byrådet godkender principper og en forretningsorden for rådet.

 

Maj til august:Medlemmer til rådet udpeges

 

Ultimo august:                      Rådets medlemmer inviteres til en foreløbig drøftelse og præsentation, herunder forventningsafstemning og rådet konstitueres.

 

August og september:           Der laves pr for rådet, herunder lanceres på den årlige Brugernes Basar.                 

 

 

Økonomi

Der er i Odense Kommunes budget for 2007 til 2010 afsat 50.000 kroner årligt på Socialudvalgets budgetområde til administrativ understøttelse af rådets drift. Beløbet administreres af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

 

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 20-02-2014

Digital Borgerdialog