Restaurationer

Regulativet for restauranter beskriver, hvordan du bortskaffer affald, begrænser støj og lugtgener mv. ved din restauration

Regulativet er udfærdiget i henhold til §6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed. 


Du kan læse Restaurationsregulativet i pdf eller herunder:


1. Grundlag og gyldighedsområde

1.1 Regulativet er gældende i Odense Kommune. Regulativet er gældende for restaurationer etableret såvel før som efter regulativets ikrafttræden. 

1.2 Odense Byråd kan bestemme, at regulativet eller dele heraf ikke er gældende for restaurationer med særlig beliggenhed. 

 

1.3 Ved restaurationer forstås i dette regulativ: Selvstændige erhvervsvirksomheder med servering af spise- og drikkevarer og lignende erhvervsmæssigt samt foreningsmæssigt drevne virksomheder herunder restaurationer, værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer grillbarer m.v. Ved restaurationer forstås desuden erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse. 

 

1.4 Ved servering forstås i dette regulativ: Salg af spise- eller drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. 

 

1.5 Ved faste musikanlæg forstås i dette regulativ: Fastmonterede eller fastplacerede anlæg i restaurationen, for eksempel jukebokse, forstærkere, højttalere og lignende. Bestemmelsen omfatter ikke mindre akustiske musikinstrumenter som guitar og lignende. 

 

1.6 Ved svag baggrundsmusik forstås i dette regulativ: Musik som ikke kan høres uden for eget areal. 

 

1.7 Ved beboelsesområder forstås i dette regulativ: Områdetyper, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerformål, erhvervsområder eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes til boligformål. 

 

1.8 Ved eksisterende restaurationer forstås restaurationer, som er bestående ved regulativets ikrafttræden. Ved nye restaurationer forstås restaurationer, som etableres eller udvides/ ændres på en måde, der indebærer forøget forurening. 

 

1.9 Miljø- og Teknikforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer, faste beboelsesrum og beboelsesområder, hvilken områdetype et beboelsesområde tilhører, hvad der henregnes som nær boliger samt om restaurationen er eksisterende eller ny. 

 

1.10 Odense Byråd fastsætter i bilag til dette regulativ grænser for restaurationens samlede støjbelastning, samt krav til lydisolation og musikanlæg (bilag 1) og krav til ventilationsanlæg i restaurationen (bilag 2).

  

 

2. Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning

 

2.1 Støjende udendørs og indendørs installationer, for eksempel køleanlæg og ventilatorer, skal udføres, således at restaurationens bidrag til støjbelastningen ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.  
   
2.2 Restaurationens vægge og etagedæk mod boliger og kontorer skal lydisoleres, således at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres, således at restaurationens bidrag til den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.  
   
2.3 Faste musikanlæg og el-udtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden medbringes af musikere, discjockeyer og lign. skal ved etablering, udvidelse eller ændring forsynes med en begrænsning, som sikrer, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte krav. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik.  
   
2.4 Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere. Døre, der ikke anvendes i indgangspartier jf. afsnit 2.6, skal forsynes med dørpumper eller anden form for anslagsordning.  
   
2.5 I billardrum skal gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer m.v. skal være afskærmede. Bestemmelsen omfatter alene restaurationer, der afgiver bygningstransmitteret støj til boliger.  
   
2.6 Indgangspartier til restaurationer beliggende nær boliger skal være udført med lydsluse (for eksempel vindfang - med dør i begge ender). Døre skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik. 
   
2.7 Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Ventilationsanlægget skal udføres i henhold til de i bilag 2 nævnte krav.  
   
2.8 Luftindtag skal om nødvendigt være forsynet med lydsluse. 
   
2.9 Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner og lignende. 

 

3. Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift

  

3.1 Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj- eller lugtgener for omgivelserne.

 

3.2 Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl (herunder unødig støj m.v.), tilsmudsning og utætheder og om nødvendigt renses og repareres. Restaurationen skal som egenkontrol for ovenstående føre eftersynsjournal, der som minimum indeholder oplysninger om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Journalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Journalen skal opbevares på restaurationen i mindst 3 år.

 

3.3 Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Døre kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik.
Bestemmelsen gælder ikke for spiserestaurationer og serveringslokaler uden musik og madtilberedning.

 

3.4 Stærkt lugtende krydderier, råvarer eller lignende skal opbevares således, at lugtgener ikke forekommer i omgivelserne.

 

3.5 Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til opbevaring af varer, flasker, affald m.v., eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger kan dog benyttes til ikke-støjende varelevering og lignende.

 

3.6 Der må ikke uden særlig tilladelse anvendes udendørs musik ved restaurationer.

 

3.7 Støjende oprydning, herunder rengøring, i restaurationer og på deres udenomsarealer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22:00 - 07:00, hvis de er beliggende i eller ved beboelsesejendomme.

 

3.8 Udendørs servering må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24:00 - 07:00. I den indre by i Odense må udendørs servering ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00 - 11.00

 

4. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse ved drift 

 

4.1 Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne. 
   
4.2 Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for affald i Odense Kommune. 
   
4.3 Køkkener skal håndtere og bortskaffe madaffald efter de til enhver tid gældende regler herom i Odense Kommune. 
Opmærksomheden henledes på, at anvendelse af køkkenkværne tilsluttet afløbsanlægget ikke er tilladt i Odense Kommune. 
   
4.4 CFC- og HCFC-kølemiddelaffald m.v. skal opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom. 

 

5. Dokumentation 


5.1 Tilsynsmyndigheden kan over for eksisterende restaurationer, der anvender faste musikanlæg eller benytter musik-/sanganlæg i forbindelse med gæsteoptræden, bestemme, at restaurationen skal fremsende en støjredegørelse, der dokumenterer, at de i bilag 1 anførte krav til lydisolation for vægge og etageadskillelser samt de i bilag 1anførte krav til begrænsning af musikanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3 overholdes.  
   
5.2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at den i punkt 5.1 anførte støjdokumentation skal fremsendes inden for en tidsfrist på eksempelvis 2 måneder.  
   
5.3 Nye restaurationer, og restaurationer der ændres væsentligt bygningsmæssigt eller driftsmæssigt (for eksempel fra spiserestaurant til musiksted) og som skal have fast musikanlæg eller gæsteoptræden med musikanlæg, skal fremsende dokumentation for, at de i bilag 1 anførte krav om lydisolation for vægge og etageadskillelser samt de i bilag 1 anførte krav til begrænsning af musikanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3 overholdes.  
   
5.4 Støjdokumentation samt støjmålinger/beregninger og indstilling af musikanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages efter retningslinjerne angivet i bilag 1. 

 

6. Dispensation


6.1 Miljø- og Teknikforvaltningen kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i regulativet. Dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen. Miljø- og Teknikforvaltningen kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses. 

 

7. Påbud og forbud 


7.1 Regulativet er ikke til hinder for, at Miljø- og Teknikforvaltningen efter §42, stk. 1-4 i Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse - med senere ændringer, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i regulativet, jf. §6, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed. 
   
7.2 Allerede meddelte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven vedr. forhold som reguleres af dette regulativ vil stadig være gældende efter dette regulativs ikrafttræden. 
   
7.3 Afgørelser meddelt til en restaurant på en given adresse er gældende uanset ændringer i navn og ejerforhold.

  

8. Afgørelser og klager


8.1 Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. §6, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.    

 

9. Straffebestemmelser


9.1 Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den med bøde, der:
1) undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer, som nævnt i afsnit 2.1- 2.9, eller
2) undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer, som nævnt i afsnit 3.1 - 3.8, eller
3) undlader at følge bestemmelserne om affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse som nævnt i afsnit 4.1 - 4.4, eller
4) undlader at følge bestemmelserne om dokumentation, som nævnt i afsnit 5.1 - 5.3.

Jf. §8, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.  

 

10. Ikræfttrædelsesbestemmelser 


10.1 Regulativet trådte i kraft den 5. april 2000.  
   
10.2 Restaurationer, der etableres inden for 3 måneder efter ikrafttræden af regulativet, skal være bragt i overensstemmelse med alle regulativets bestemmelser inden udløbet af denne periode.  
   
10.3 Restaurationer, der er etableret inden regulativets ikrafttræden, skal overholde bestemmelserne i afsnit 2.9 og 3.1 til 3.8 senest 1 år efter regulativets ikrafttræden, med mindre restaurationen allerede har påbudte begrænsninger, der omfatter disse punkter. Punkterne 4.1 - 4.4 skal overholdes ved regulativets ikrafttræden. De øvrige bestemmelser skal overholdes senest 3 år efter regulativets ikrafttræden, hvis ikke andet er anført.  
   
10.4 Miljø- og Teknikforvaltningen kan såfremt driften af restaurationen giver anledning til væsentlige støj- eller lugtgener kræve forholdene bragt i orden før udløbet af de i punkt 10.3 anførte frister.  

  

Bilag 1 

  

1. Grænseværdier for restaurationens samlede støjbelastning målt udendørs ved boliger*

 

Kl.

Centerområde

Etage- boligområde

Aben/ lav boligområde

Mandag-fredag

07-18

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

Lørdage

07-14

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

Mandag-fredag

18-22

45 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Lørdage

14-22

45 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Søn- og helligdage

07-22

45 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Alle dage

22-07

40 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

Maksimalværdi

22-07

55 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

 

* Grænserne for støj, med undtagelse af maksimalværdien, er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede støjbidrag.

  

2. Grænseværdier for restaurationernes samlede bygningstransmitterede støjbidrag målt i beboelsesrum/ kontorlokaler*

I beboelsesrum: 

Dag og aften   kl. 07.00 - 22.00  30 dB(A)
Nat   kl. 22.00 - 07.00   25 dB(A)
 
I kontorlokaler: 

Hele døgnet  40 dB(A)
 
* Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede bygningstransmitterede støjbidrag.
Maksimalværdien for bygningstransmitteret støj må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum.

3. Vægge og etagedæk
Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtryksniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente konstante, støjniveau i dB(A) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler.

4. Musikanlæg
På musikanlæg og el-udtag, der benyttes til lydanlæg medbragt af musikere m.v. ved gæsteoptræden, skal installeres en form for begrænsning, således at det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt. 1 og 2 anførte grænseværdier.
Begrænsningen skal udføres således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne.

El-udtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg skal benyttes ved gæsteoptræden.

Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden (musikere, discjockeyer, stand-up-komikere m.v.) sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på de sikringsgrupper i restaurationens el-system, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper bør ikke samtidig benyttes til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden. 

Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden skal være mikrofonstyrede og bør være forsynet med en advarselslampe, der indikerer, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes el-tilførslen.
Indstilling af musikanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages i samarbejde med et firma, der er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af “Miljømålinger - ekstern støj”.


5. Dokumentation
Dokumentation skal foreligge i form af målinger og/eller beregninger, udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af Miljømåling - ekstern støj. Dokumentationen skal fremsendes til Miljø- og Teknikforvaltningen.

* Vedrørende målepositioner, målebetingelser m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger.
  

Bilag 2

 

Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning især levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

1. Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at der skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes.

2. Afkastluften skal afledes til det fri i en højde som sikrer, at der ikke forekommer lugtgener i de nære omgivelser. Dette vil oftest kunne sikres ved afledning af den afsugende luft over tagryg på højeste bygning i de nære omgivelser. Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger. 

 

 

Opdateret Erhverv og Bærdygtilghed, den 07-07-2015Opdateret 09-11-2016

By- og Kulturforvaltningen