Anmeldelse af midlertidige boringer på land

Midlertidige boringer på land

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Lone Frederiksen

65 51 25 85

Landbrug og Natur

Nørregade 36
5000 Odense C Mail: miljo@odense.dk

Udfører eller sløjfer du boringer og brønde på land, skal du sikre dig, at grundvandet ikke forurenes. Dette sker ved at overholde de lovmæssige krav, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013.
 
I bekendtgørelsen opdeles boringerne i to: 

  • Permanente boringer (kategori A)
  • Midlertidige boringer (kategori B).

 

Afhængig af boringens art stilles der forskellige krav til tilladelse, anmeldelse, teknisk udførelse og sløjfning.
 
De permanente boringer kræver en tilladelse, hvorimod de midlertidige boringer kun kræver en anmeldelse til kommunen.
 
Læs her hvilke midlertidige boringer, du skal anmelde, hvordan anmeldelsen foregår og hvilke generelle bestemmelser, der gælder ved udførelse af midlertidige boringer. 

 
Du skal anmelde følgende midlertidige boringer 

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter Vandforsyningsloven nr. 1204 af 28. september 2016 (§§ 26, stk. 2 og 27).
  • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
  • Miljøtekniske boringer, som filtersættes i en kortere periode (op til få måneder og umiddelbart herefter sløjfes).
  • Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

 
Sådan anmelder du en midlertidig boring
Inden arbejdet går i gang, skal du anmelde en midlertidig boring til kommunen. 

  • Borearbejdet må først begynde 14 dage efter, kommunen har modtaget din anmeldelse - medmindre kommunen har gjort indsigelser mod arbejdet. 
  • Den, der udfører boringen, skal sikre sig, at anmeldelsen er foretaget.
  • Ejere af boringer, der ikke længere er i brug, skal sørge for at sløjfe boringen senest en måned efter, at brugen er ophørt.
  • Etablering og sløjfning af boringer skal udføres af personer, som er uddannede brøndborere, og som derved opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Vil du vide mere?
Læs mere om reglerne for anmeldelse af midlertidige boringer i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013.
 


Opdateret 08-11-2016

By- og Kulturforvaltningen